Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» (Master of Science in Economic & Business Strategy) για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2016- 2018.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη διεπιστημονική περιοχή της Οικονομικής των Επιχειρήσεων, με έμφαση στο βέλτιστο συνδυασμό των οικονομικών γνώσεων και των γνώσεων σε θέματα στρατηγικής διοίκησης των επιχειρήσεων.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων των ΤΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.2327/95. Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας (4 εξάμηνα) και τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 04/04/2016 έως και 31/05/2016. Αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς, εφόσον αποσταλούν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση,

2) Αντίγραφο πτυχίου,

3) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο),

4) Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2). Δεκτό αντίγραφο με επικύρωση του πρωτοτύπου από δικηγόρο,

5) Αναγνώριση απο το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών απο ΑΕΙ της αλλοδαπής,

6) Δύο (2) συστατικές επιστολές,

7) Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (με οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο),

8) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Για την αξιολόγηση της προσωπικότητάς τους, οι υποψήφιοι θα περάσουν από προσωπική συνέντευξη. Ο αριθμός των εισακτέων για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ορίζεται σε 80 άτομα, κατανεμημένα σε δύο τμήματα.

Η συμπληρωμένη αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται καθημερινά, στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (Καραολή & Δημητρίου 80, 1ος όροφος, γραφείο 110, τηλ. 210-(4142081, 4142080, 4142077)) καθημερινά 08:30- 14:30, Τρίτη & Πέμπτη 08:30 – 17:00. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Για έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης  (5ος όροφος, Γραφείο 518): Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 12:00 – 18:00  Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, Τηλ: 210 414.2284 & Fax: 210 414.2301

url: http://econ.unipi.gr/msc-ebs/eos.html, www.msc-ebs.gr

e-mail: strategy@unipi.gr