Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

Apergis, N., Fafaliou, I. and Polemis, M., (2016) “New evidence on assessing the level of competition in the European Union banking sector: A panel data approach”, International Business Review, 25 (1), Part B, 395-407.

Addison, T., Ghoshray, A. and Stamatogiannis, M. (2016). “Agricultural commodity price shocks and their effect on growth in sub-Saharan Africa”, Journal of Agricultural Economics, forthcoming.

Drivas, K., Fafaliou, Ι., Fampiou, Ε., and Yannelis, D., (2015) “The Effect of Patent Grant on the Geographic Reach of Patent Sales,” Journal of High Technology Management Research, 26, 58–65.

Drivas, K. and Economidou, C., (2015) “Is Geographic Nearness Important for Trading Ideas? Evidence from the US”, Journal of Technology Transfer 40(4), 629-662.

Kottaridi, C. and Filippaios, F., (2015) “The FDI and Trade relationship revisited under structural change: evidence from a sector-based analysis in Central and Eastern European countries”, East-West Journal of Economics and Business, 1.

Ketteni, E., Kottaridi, C. and Mamuneas, Th. “Information and Communication Technology and Foreign Direct Investment: interactions and multiple regimes in economic growth”, Empirical Economics, 48(4), 1525-1539.

Polemis, M. and Stengos, Th., (2015) “Does market structure affect labour productivity and wages? Evidence from a smooth coefficient semiparametric panel model”, Economics Letters, 137, 182-186.

Economidou , C. and Drivas, K., (2015) “Is Geographic Nearness Important for Trading Ideas? Evidence from the
US”, Journal of Technology Transfer 40(4), 629-662.

Fafaliou, I. and Polemis, M. (2015) “Electricity regulation and FDI spillovers in the OECD: A panel data econometric approach”, Journal of Economic Asymmetries, 12(2), 110-123.

Benson, V. and Filippaios, F. (2015) “Collaborative competencies in professional social networking: Are students short changed by curriculum in business education?” Computers in Human Behavior [Online].

Kostakis, A., Magdalinos, T. and Stamatogiannis, M. (2015). “Robust econometric inference for stock return predictability”, The Review of Financial Studies, 28(5), 1506-1553.

Ghoshray, A. and Stamatogiannis M. (2015). “Centurial evidence of breaks in the persistence of unemployment”, Economics Letters, 129, 74-76.

Drivas, K., Economidou, C. and Karkalakos, S. (2014) “Spatial Aspects of Innovation Activity in the US.’ Journal of the Knowledge Economy, 5(3), 464-480.

Kottaridi, C. and Escaleras, M. (2014) “The joint effect of macroeconomic uncertainty, sociopolitical instability and public provision on private investment”, Journal of Developing Areas, 48(1), 227-251.

Fafaliou, I. and Salamouris, I., (2014) “Analyzing Female Entrepreneurship: Evidence from Greece”, International Journal of Economics and Business Administration, II(1), 21-38.

Apergis, N. and Fafaliou, I., (2014) “The Determinants of Business Start-Ups in Tertiary Education: Evidence for Greece through a Panel Data Approach” Journal of Economics and Finance, Ess 2, 38, 287-301.

Avloniti, A. and Filippaios, F. (2014) “Unbundling the differences between Psychic and Cultural Distance: An empirical examination of the existing measures”,  International Business Review, 23, 660-674.

Stone, Z., Filippaios, F. and Stoian, C. (2014) “Equity Culture Development in Central and Eastern Europe: The Role of Institutional and Managerial Factors”,  Research in International Business and Finance [Online].

Markos Tselekounis, Dimitris Varoutas and Drakoulis Martakos, (2014) “A CDS approach to induce facilities-based competition over NGA networks”, Telecommunications Policy, 38(3), 311-331, doi:10.1016/j.telpol.2013.09.007

Koltsaklis N.E., A.S. Dagoumas, G.M. Kopanos, E.N. Pistikopoulos and M.C. Georgiadis, (2014), “A Spatial Multi-period Long-term Energy Planning Model”, Applied Energy, Vol. 115, pp.456-482.

Dagoumas A. and F. Kitsios, (2014), “Assessing the impact of the economic crisis on energy poverty in Greece”, Sustainable Cities and Society, Special Issue on Energy Poverty in Cities and Urban Settlements, Vol. 13, pp. 267-278.

Dagoumas A., (2014), “Modelling socio-economic and energy aspects of urban systems”, Sustainable Cities and Society, Special Issue on Energy Poverty in Cities and Urban Settlements, Vol. 13, pp. 196-206.

Drivas, K. and Economidou, C., (2013) “Government Sponsorship and Nature of Patenting Activity of US Universities and Corporations”, Economics of Innovation and New Technology, 22(8), 775-806.

Bos, J., Economidou, C. and Sanders, M., (2013) “Innovation over the Industry Life Cycle: Evidence from EU Manufacturing” Journal of Economic Behavior and Organization, 86(3), 78-91.

Filippaios, F. and Kottaridi, C. (2013) “Complements or Substitutes? New Theoretical Considerations and Empirical Evidence on the Imports and FDI Relationship”, International Review of Applied Economics, 27(6), 766-797.

Benson, V., Morgan, S. and Filippaios, F. (2013) “Social Career Management: Social Media and Employability Skills Gap”,  Computers in Human Behavior[Online].

Markos Tselekounis and Dimitris Varoutas, (2013) “Investments in next generation access infrastructures under regulatory uncertainty”, Telecommunications Policy, 17(10), 879-892,  doi:10.1016/j.telpol.2013.06.001

Polemis M. and A. Dagoumas, (2013), “The Electricity Consumption and Economic Growth Nexus: Evidence from Greece”, Energy Policy, Vol. 62, pp. 798-808

Dagoumas A., (2013), “Producing a Double Dividend for the EU-27 and USA with the Macro-Economic E4M-GAIA Model: Meeting G8 80% Emissions Reduction Target Leads to Economic Growth”, Low Carbon Economy, Vol. 4, pp. 51-62

Brissimi, V. and Yannelis, D. (2012) “The Price Squeeze as a “wild-card” at the Hands of Competition Authorities: The Example of the Greek Broadband Internet Services Market”, Competition and Regulation in Network Industries, 13(1).

Polemis, M., (2012) “Competition and price asymmetries in the Greek oil sector: An empirical analysis on gasoline market”, Empirical Economics, 43(2), 789-817.

Markos Tselekounis, Dimitris Varoutas and Drakoulis Martakos, (2012) “On the social optimality of make- or-buy decisions”, Journal of regulatory economics, 41(2), 238-268, doi:10.1007/s11149-011-9164-1

Dimitris Katsianis, Theodoros Rokkas, Ioannis Neokosmidis, Markos Tselekounis, Dimitris Varoutas, Ioannis Zacharopoulos and Apostolia Bartzoudi, (2012) “Risks associated with Next Generation Access networks investment scenarios”, IEEE Network, 26(4), 11-17, doi: 10.1109/MNET.2012.6246747

Bos, J., Koetter, M. and Economidou, C., (2010) “Technology Clubs, R&D and Growth Patterns: Evidence from EU Manufacturing”, European Economic Review, 54(1), 60-79.

Kottaridi, C. and Stengos, Th. (2010) “Foreign Direct Investment, human capital and non-linearities in economic growth”, Journal of Macroeconomics, 32(3) September 2010, 858-871.

Filippaios, F. et al. (2009) “New Forms of Organisation and R & D Internationalisation Among the World’s 100 Largest Food And Beverages Multinationals”, Research Policy, 38, 1032-1043.

Stamatogiannis, M. and Lawford, S. (2009). “The finite-sample effects of VAR dimensions on OLS bias, OLS variance, and minimum MSE estimators”, Journal of Econometrics, 148(2), 124-130.

Dinopoulos, E. and Kottaridi, C. (2008) “The growth effects of national patent policies”, Review of International Economics, 16(3), 499-515.

Stoian, C. and Filippaios, F. (2008). “Foreign Direct Investment in Central, Eastern and South Eastern Europe: An Eclectic Approach to Greek Investments”, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 8,542-564.

Stoian, C. and Filippaios, F. (2008) “Dunning’s eclectic paradigm: A holistic, yet context specific framework for analysing the determinants of outward FDI:Evidence from international Greek investments”, International Business Review, 17, 349-367.

Polemis, M. (2006) “Empirical assessment of the determinants of road energy demand in Greece”, Energy Economics, 28, 385-403.

Fafaliou, I. and Hassid, I. (2006) “Internationalization and Human Resources Development in European Small Firms: A Comparative Study”, Production Planning and Control: The Management of Operations, Special Issue: Production and Operations under SME’s perspective, 17(3), 247- 256.

2016. Μικροοικονομική Θεωρία Τόμος Β. Γιάννης Παλαιολόγος και Μιχάλης Πολέμης. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη (Υπό έκδοση).

2016. Αειφόρος Ανάπτυξη, Περιβάλλον και Ενέργεια, Σωτήρης Καρκαλάκος και Μιχάλης Πολέμης (Αυτοέκδοση- Υπό έκδοση).

2016. Φαφαλιού, E. Και Πολέμης, Μ. Σύγχρονα θέματα Βιομηχανικής Πολιτικής: Θεωρία & Μελέτες περιπτώσεων. Εκδόσεις Ευγενία Μπένου, 2016, Αθήνα (Υπό έκδοση).

2015. Μικροοικονομική Θεωρία Τόμος Α. Γιάννης Παλαιολόγος και Μιχάλης Πολέμης. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα.

2015. Ζερβογιάννη Αθηνά, Κοτταρίδη Κωνσταντίνα και Αναστασίου Αθανάσιος “Μακροοικονομική Θεωρία” (επιμ. της ελληνικής έκδοσης του Gartner,M. «Macroeconomics), Εκδόσεις Broken Hills.

2015. Κοτταρίδη Κωνσταντίνα “Χρήμα, Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικές Αγορές”, (επιμ. της ελληνικής έκδοσης των Cecchetti, S and Schoenholtz, K. “Money, Banking and Financial Markets”) Εκδόσεις Broken Hills.

2011 Πέκκα, Βικτωρία, Κοτταρίδη Κωνσταντίνα, Τζαβάρα Διονυσία και Βεντούρα Ζ. “Βιομηχανική Οργάνωση, Ανταγωνισμός, Στρατηγική και Πολιτική” (επιμ. της ελληνικής έκδοσης των Lipczynski, Wilson, Goddard Industrial Organization, Competition, Strategy, Policy”), Εκδόσεις Broken Hills.

2011. Χατζηδημητρίου, Ιωάννη,ς Κοτταρίδη Κωνσταντίνα και Ρεζίτης Α. “Μακροοικονομική: Αρχές και Πολιτική (επιμ. της ελληνικής έκδοσης τωνBaumol-Blinder “Macroeconomics: Principles and Policy”),  Εκδόσεις Broken Hills.

2010. Ειρήνη Φαφαλιού (με Ι. Χασσίδ) – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Αθήνα, Εκδόσεις «Ίων – Έλλην». Εκ μέρους του εκδοτικού οίκου Pearson – Prentice Hall. Επιστημονική επιμέλεια, Πρόλογος ελληνικής έκδοσης και Προσαρμογή για την Ελλάδα (με Ι. Χασσίδ) και συν-μετάφραση του βιβλίου του Arthur C. Brooks, “Social Entrepreneurship– A Modern Approach to Social Venture Creation”.

2009. Ειρήνη Φαφαλιού, Αναδιάρθρωση του κλάδου Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Δημιουργία Αξίας βάσει Αποτελεσμάτων, Αθήνα Δεκ. 2009, Εκδόσεις «Ίων – Έλλην». Εκ μέρους του εκδοτικού οίκου Harvard Business School Press. Επιστημονική επιμέλεια, Πρόλογος ελληνικής έκδοσης και Προσαρμογή για την Ελλάδα του βιβλίου των Michael E. Porter & Elizabeth Olmsted Teisberg, «Redefining Health Care – Creating Value-based Competitionon Results».

2006. Ειρήνη Φαφαλιού (με Ι. Χασσίδ) – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – Θεωρία και Πράξη Τόμος Ι. Αθήνα, Εκδόσεις «Έλλην». Εκ μέρους του εκδοτικού οίκου Αμερικής Addison – Wesley publishing. Επιστημονική επιμέλεια, Πρόλογος ελληνικής έκδοσης και Προσαρμογή για την Ελλάδα του βιβλίου των Don E. Waldman and Elisabeth J. Jensen, INDUSTRIAL ORGANIZATION – Theory and Practice.

2006. Ειρήνη Φαφαλιού (με Ι. Χασσίδ) – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – Θεωρία και Πράξη Τόμος ΙΙ – Πολιτική Ανταγωνισμού και Μελέτες Περιπτώσεων. Αθήνα, Εκδόσεις «Έλλην». Εκ μέρους του εκδοτικού οίκου Αμερικής Addison – Wesley publishing. Επιστημονική επιμέλεια, Πρόλογος ελληνικής έκδοσης και Προσαρμογή για την Ελλάδα του βιβλίου των Don E. Waldman and Elisabeth J. Jensen, INDUSTRIAL ORGANIZATION – Theory and Practice.

(Forthcoming) Fafaliou, I – Aroni T., Chapter 2 in “Corporate Social Responsibility in the Greek Shipping Business” Editor Anders Örtenblad, University of Nordland, Edward Elgar

2015. “Foreign direct investment, innovation and brain drain in Greece: turning the problem to opportunity”, in Thomakos, D.D., Monokrousos, P. and Nikolopoulos, K. (Eds) (2015), A Financial Crisis Manual: Reflections and the Road Ahead, Palgrave Studies in Banking and Financial Institutions – October 2015.

2012. Fafaliou I., Chapter 2 In: Hassid J. (Ed.) ENTREPRENEURSHIP II – Tutorials: Track “Social Entrepreneurship, pp 220-303. Publisher: Research Center of the University of Piraeus.

2012: Giakoulas, D., Kontis A. and Kottaridi, C. “The evolution of Greek FDI and its impact on the home country’s economy: analysis from an economics perspective”, in Kontis, A. and Tsardanidis, Ch. “International Political Economy II”, Papazisis Publications (in Greek).

2012. Stone, Z., Filippaios, F. and Stoian, C. Financial System and Equity Culture Development in Central and Eastern European Countries: The Effect of Institutional Environment. in: Wood, G. and Demirbag, M. eds. The Handbook of Institutional Approaches to International Business.Edward Elgar.

2011: Kottaridi, C. and Papanastassiou M. and Pitelis, C. “Determinants of MNE subsidiaries decision to set up own R&D laboratories – the choice of region” pp. 235-258l, in Peter Nijkamp and Ioulia Siedschlag (eds.) Innovation, Growth and Competitiveness – Dynamic Regions in the knowledge-Based Economy, Springer Verlag, 2011

2011: Kottaridi, C., Papanastassiou, M., Pitelis, C. and Thomakos, D. “The Multinational Corporation, absorptive capacity and the global sourcing of knowledge”, pp. 259-280, in Peter Nijkamp and Ioulia Siedschlag (eds.) Innovation, Growth and Competitiveness – Dynamic Regions in the knowledge-Based Economy, Springer Verlag, 2011

2011. Hashai, N. et al. Unraveling the Relationships Between Internationalization and Product Diversification Among the World’s Largest Food and Beverage Enterprises . in: Ramamurti, R. and Hashai, N. eds. Research in Global Strategic Management, Vol 15 – The Future of Foreign Direct Investment and the Multinational Enterprise.

2010. Benson, V. and Filippaios, F. Effects of Digital Footprint on Career Management: Evidence from Social Media in Business Education. in:Lytras, M. D. et al. eds. Knowledge Management, Information Systems, E-Learning, and Sustainability Research. Springer, pp. 480-486.

2008. Fafaliou, I., Chapter 3 – Human Resources. In: Hassid J. and Komselis A. (eds.) INTRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP- PART C: Entrepreneurial Small Firms’ Management Essentials of SME Management & Entrepreneurial Management. Available also on-line at: <http://entrepreneurship-georgia.unipi.gr >.